Вітаю Вас Гість!
Неділя, 26.03.2023, 23:47
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Меню | Menu

Пошук | Search

Опитування | Poll

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 83

Відвідування | Counter


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Умови конкурсу | Contest competition

| UA | Проголошуємо Міжнародний конкурс візуального гумору «Василівські Веселини». Конкурс проводиться

за мети розвитку та підтримки карикатури, гумору і сатири у жанрі малої графіки, укріплення творчих і
професійних міжнародних контактів, популяризації місцевих - Василівських та інших брендів і тем.
Також проведення конкурсу сприяє виявленню та підтримці молодих карикатуристів. 

Основна тема: «
Мандрівки та мандрівники».


1 приз - золота медаль + диплом
2 приз - срібна медаль + диплом
3 приз - бронзова медаль + диплом

Додаткова  тема: 
Вільна

1 приз - золота медаль + диплом
2 приз - срібна медаль + диплом
3 приз - бронзова медаль + диплом

Строки проведення:

Прийом робіт - з 1 червня 2013 р. - до 15 серпня 2013 р. 
Робота журі: з 25 серпня 2013 р. 

Вибір призових робіт журі та оргкомітет конкурсу залишають за собою, згідно положення про конкурс.
Відкриття виставки і церемонія нагородження переможців - з 2 вересня - по 15 жовтня 2013 р.

Умови і порядок прийняття участі

  1. Конкурс є відкритим, в ньому можуть приймати участь як професіональні художники, так і аматори.
  2. На конкурс приймаються тілько авторські оригінальні роботи. 
  3. Розглядаються роботи, прислані електронною поштою ( .jpg, 300 dpi ). 
  4. Техніка виконання - будь-яка.
  5. Кількість робіт не обмежена, мінімум 2 роботи.
  6. Прислані на конкурс роботи залишаються в зібранні оргкомітету конкурсу.
  7. Анкета участника повинна бути заповнена печатними буквами  українською, англійською чи російською мовою. 
     ( форма анкети додається ).
  8. Прислані на конкурс роботи можуть експонуватися у Василівському виставковому залі, інших музеях, галереях 
     та виставкових залах за рішенням організаторів а також можуть бути розміщені на сайті музею.
  9. Організатори мають вказувати ім'я, прізвище автора, країну у всіх публікаціях.
10. Авторські права на зображення, назви і тексти робіт належать автору, вони не змінюються. Автор несе
      відповідальність за свої роботи згідно діючого законодавства України.
11. Малюнки, які раніше були нагороджені на інших конкурсах, присилати можна, але з обов’язковою поміткою, 
     де і коли вони були нагороджені. Факт участі  в конкурсі означає, що участники приймають усі Умови конкурсу.

Особливі умови

  1. На відкритті виставки і церемонію нагородження переможців можуть приїхати всі бажаючі, перед тим попередивши 
      організаторів конкурсу. Витрати за проїзд і проживання вони несуть самі.
  2. За результатами конкурсу "Василівські веселини" буде виданий каталог. Усі автори, чиї роботи увійдуть в каталог за 
      висновками журі, отримають  поштою безплатний каталог конкурсу.

  3. Організатори і спонсори  конкурсу можуть увести кілька спеціальних призів післе поступлення усіх робот на конкурс.

Адреса:  Міжнародний конкурс Карикатури «Василівські Веселини»

              вул. Чекістів 7/96
              м. Василівка, Запорізька обл.
              71600 Україна
              
              Web-сторінка: vasarthumor.at.ua
              e-mail: vasarthumor@mail.ua


Анкету для прийняття участі у конкурсі можна завантажити з категорії "Файли".

* * *


| RU | Провозглашаем Международный конкурс визуального юмора «Василівські Веселини». Конкурс проводится
с целью развития и поддержки карикатуры, юмора и сатиры в жанре малой графики, укрепления 
творческих и профессиональных международных контактов, популяризации местных - Васильевских и лругих 
брендов и тем. Также проведение конкурса сопутствует выявлению и поддержке молодых карикатуристов.

Основная тема: «Путешествия и путешественники».

1 приз - золотая медаль + диплом
2 приз - серебряная медаль + диплом
3 приз - бронзовая медаль + диплом

Дополнительная тема: Свободная

1 приз - золотая медаль + диплом
2 приз - серебряная медаль + диплом
3 приз - бронзовая медаль + диплом

Сроки проведения:


Прием работ - с 1 июня 2013 р. - по 15 августа 2013 р. 
Робота жюри: с 25 августа 2013 р. 

Выбор призовых работ жюри и организаторы конкурса оставляют за собой, основываясь на положении о конкурсе. 
Открытие выставки и церемония награждения победителей - со 2 сентября - по 15 октября 2013.

Условия и порядок участия

  1. Конкурс является открытым, в нем могут принимать участие как профессиональные художники, так и любители.
  2. На конкурс принимаются только авторские оригинальные работы. 
  3. Рассматриваются произведения, присланные по электронной почте ( .jpg,  300dpi ). 
  4. Техника исполнения - любая.
  5. Количество работ неограниченно, минимум 2 работы по каждой из тем.
  6. Присланные на конкурс работы остаются в собрании оргкомитета конкурса.
  7. Анкета участника должна быть заполнена печатными буквами на украинском или английском, русском языках. 
     ( форма анкеты прилагается ).
  8. Присланные на конкурс работы могут экспонироваться в Васильевском выставочном зале, в других музеях, галереях 
     и выставочных залах на усмотрение организаторов а также могут быть размещены на сайте музея.
  9. Организаторы обязуются указывать имя, фамилию автора, страну во всех публикациях.
10. Авторское право на изображение, название и тексты произведений принадлежат автору,
     оно не отчуждаемо. Автор несет ответственность за свои произведения в соответствии с действующим законодательством 
     Украины.
11. Рисунки, ранее награждённые на других конкурсах, присылать можно, но с обязательным указанием, где и когда они были
     награждены. Факт участия в конкурсе означает, что участники принимают все Условия конкурса.

Особые условия

1. На открытие выставки и церемонию награждения победителей могут приехать все желающие, предварительно сообщив 
   организаторов конкурса. Затраты на проезд и проживание они несут сами.
2. По результатам конкурса "Василівські веселини" будет выдан каталог. Все автора, чьи работы войдут в каталог согласно 
    выводам жюри, получат  по почте бесплатный экземпляр каталога.

3. Организаторы и спонсоры конкурса могут ввести несколько специальных призов после поступления всех работ на конкурс.

Адрес:   Международный конкурс карикатуры «Василівські Веселини»
              ул. Чекиста 7/96
              г. Васильевка, Запорожская обл.
              71600 Украина
              
              Web-страница: vasarthumor.at.ua
              e-mail: vasarthumor@mail.ua


Анкету для принятия участия в конкурсе можно скачать в категории "Файлы”.

* * *

| ENG | We declare new International competition of visual humour  "Fun in Vassylivka style”.  Held competition 
for development and support of cartoon, humour and satire  in the genre of small graphic arts, strengthening 
of creative and professional international  contacts, popularizations of local  and other brands too. 
Also  to the exposure and support of young cartoonists. 

Main theme: «Travel and trevellers».


1 prize - gold medal + diploma
2 prize - silver medal + diploma
3 prize - bronze medal + diploma

Another theme: Free

1 prize - gold medal + diploma
2 prize - silver medal + diploma
3 prize - bronze medal + diploma

The terms of work of the contest: 


Start sending - from 1 june, 2013 - to 15 August, 2013 
Juri work: from 25 August, 2013 

The choice of prize works of judge and organizational committee of competition reserve, 
in obedience to position about a competition. Opening of exhibition and  awarding  ceremony - 
from Septembers, 2 - for October, 15 in 2013

Conditions and rules

  1. The competition is open, in contest can take part both professional artists and amateurs.   
  2. On a competition is accepted only author original works.    
  3. Works, sent an e-mail, are examined ( .jpg, 300 dpi ).
  4. Technique of execution - any.   
  5. The amount of works is unreserved, minimum 2 works from every theme.   
  6. The works sent on a competition remain in collection of organizational committee of competition.
  7. The inquiry of participant  must be filled in a letter of seal by English, Russian or Ukrainian.       
     ( the form of participant is added ).   
  8. The works sent on a competition can be exhibited in show-rooms of Vassylivka, other museums, galleries, 
      in decision of organizers and also can be placed on the site of museum.   
  9. Organizators must write name, surname author, his contry on all works.
10. Copyrights on image, names and texts of works, belong to the author, they do not change. 
      An author carries  responsibility for the works in obedience to the current legislation of Ukraine. 
11. Pictures which were the before recipients of an award on other competitions, sending is possible, but with 
      an obligatory mark, where and when they were the recipients of an award. The fact of participating  means 
      in a competition, that participant accept all  terms of competition.

Special conditions


  1. On opening of exhibition and ceremony of rewarding of winners can arrive all persons interested, 
      before that warning the organizers of competition. For passage and dwelling they bear expenses.   
  2. As a result of competition "Fun in Vassylivka style" there will be given out catalogue. All authors, 
     whose works, will enter in a catalogue after the conclusions of judge, will get  the free catalogue 
     of competition by mail. 

  3. Organizers and sponsors  of competition can enter a few special prizes after receipt all works on a competition.

Аdress:   International contest of cartoon «Fun in Vassylivka style»
              Tchekist str. 7/96
              Vassylivka city, Zaporozhye reg.
              71600 Ukraine
              
              Web-page: vasarthumor.at.ua
              e-mail: vasarthumor@mail.ua


Inquiry for take part in contest you can save from "Files” category on left navigation panel.

Інтайм Федір Конюхов ВаТур