Вітаю Вас Гість!
Неділя, 26.03.2023, 23:46
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Меню | Menu

Пошук | Search

Опитування | Poll

Оцените мой сайт
Всього відповідей: 83

Відвідування | Counter


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Про конкурс | About


| UA | Положення з проведення міжнародного конкурсу карикатури у Василівці, 2013


Загальні положення:


1.1.  Конкурс з відбору найбільш цікавих, смішних і злободенних гумористичних робіт, супроводжує
        реалізацію творчого потенціалу карикатуристів, спеціалізованих навчальних закладів, підприємств;
        популяризації творчості окремих авторів, що мають великий потенціал в образотворчому жанрі;

1.2. На конкурс приймаються тільки авторські роботи, які не містять нецензурних слів, висловлювань чи зображень,
       відповідні наступним темам: "Мандрівки та мандрівники", вільна.

1.3. Визначення переможців у кожній номінації передбачається конкурсною комісією.

1.4. Для отримання всебічної та об'єктивної оцінки конкурсних робіт, визначення переможця в кожній номінації створюється
       конкурсна комісія, до складу якої входять художники-карикатуристи ( мінімум 5 чоловік + генеральний спонсор ), а також
       представник ( організації, галузі, заводу тощо ) згідно теми конкурсу.

1.5. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується цим Положенням.

1.6. Конкурс проводиться в період з 01.06.2013 - по 15.10.2013

Порядок прийому конкурсних робіт:

2.1. Роботи приймаються  в період з 01.06.2013 - по 15.08 2013
       Для участі в конкурсі допускаються роботи, надіслані електронною поштою: vasarthumor@mail.ua

2.2. Переможці конкурсу за обома версіями в кожній номінації визначаються відповідно до цього Положення.

Склад, цілі і регламент роботи конкурсної комісії:

3.1. Головною метою роботи конкурсної комісії є розгляд, оцінка і вибір кращих конкурсних робіт в певних рамках
       дійсним положенням номінацій, а також вибір переможця ( переможців ) конкурсу у кожній номінації.

3.2. Склад конкурсної комісії:
        - Голова конкурсної комісії
        - Художники-карикатуристи з різних країн
        - Відповідальний секретар конкурсної комісії;

3.3. Робота конкурсної комісії здійснюється в період з 25.08.2013 - по 30.08.2013
       Роботою конкурсної комісії керує її голова, який підписує протоколи засідань конкурсної комісії.
       Засідання конкурсної комісії проводяться заочно по опитувальним листам.

3.4. При розгляді та оцінці представлених учасниками конкурсу робіт члени конкурсної комісії керуються
        наступними критеріями:
        - Актуальність і новизна роботи;
        - Гумористичність роботи;
        - Художнє виконання роботи;
        - Відповідність роботи тематиці конкурсу.
       Кожен критерій оцінюється за десятибальною системою (мінімальний бал - 1, максимальний бал - 10).


3.5.  Загальний бал розраховується як проста арифметична сума балів, отриманих даною роботою по
        кожному з критеріїв оцінки.

3.6. Переможцем в конкретній номінації визнається робота, що набрала найбільшу кількість балів. У разі рівності суми
        балів декількох претендентів на перемогу, голова конкурсної комісії має право вирішального голосу.

3.7. Рішення, прийняте конкурсною комісією в межах її компетенції, є обов'язковим для всіх учасників конкурсу.

* * *

| RU | Положение по проведению международного конкурса карикатуры в Васильевке, 2013

Общие положения:

1.1. Конкурс по отбору наиболее интересных, смешных и злободневных юмористических работ, сопутствует
       реализации творческого потенциала карикатуристов, специализированных учебных заведений, предприятий;
       популяризации творчества отдельных авторов, имеющих большой потенциал в изобразительном жанрах;

1.2. На конкурс принимаются только авторские работы, не содержащие нецензурных слов, высказываний или изображений,
       соответствующие следующим темам: "Путешествия и путешественники”, свободная.

1.3. Определение победителей в каждой номинации предусматривается по  конкурсной комиссии.

1.4. Для получения всесторонней и объективной оценки конкурсных работ, определения победителя в каждой номинации создается
      конкурсная комиссия, в состав которой входят художники карикатуристы минимум 5 человек + генеральный спонсор , а также
      представитель ( организации, отрасли, завода и тому подобное ) согласно темы конкурса.

1.5. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.

1.6. Конкурс проводится в период с 01.06.2013 - по 15.10.2013

Порядок приема конкурсных работ:

2.1. Работы принимаются для участия в конкурсе в период с 01.06.2013 - по 15.08 2013
       Для участия в конкурсе допускаются работы, присланные по электронной почте: vasarthumor@mail.ua

2.2. Победители конкурса по обеим версиям в каждой номинации определяются в соответствии с настоящим положением.

Состав, цели и регламент работы конкурсной комиссии:

3.1. Главной целью работы конкурсной комиссии является рассмотрение, оценка и выбор лучших конкурсных работ в рамках определенных
       настоящим положением номинаций, а также выбор победителя (победителей) конкурса в каждой номинации.

3.2. Состав конкурсной комиссии:
       - Председатель конкурсной комиссии
       - Художники-карикатуристы из разных стран
       - Ответственный секретарь конкурсной комиссии;

3.3. Работа конкурсной комиссии осуществляется в период с 25.08.2013 - по 30.08.2013
       Работой конкурсной комиссии руководит ее председатель, который подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии.
       Заседания конкурсной комиссии проводятся заочно по опросным листам.

3.4. При рассмотрении и оценке представленных участниками конкурса работ члены конкурсной комиссии руководствуются
       следующими критериями:
       - актуальность и новизна работы;
       - юмористичность работы;
       - художественное  исполнение работы;
       - соответствие работы тематике конкурса.
      Каждый критерий оценивается по десятибалльной системе (минимальный балл – 1, максимальный балл – 10).

3.5. Общий балл, присуждаемый работе, рассчитывается как простая арифметическая сумма баллов, полученных данной работой по
       каждому из критериев оценки.

3.6. Победившей в конкретной номинации признается работа, набравшая наибольшее количество баллов. В случае равенства суммы
       баллов нескольких претендентов на победу, председатель конкурсной комиссии имеет право решающего голоса.

3.7. Решение, принятое конкурсной комиссией в пределах ее компетенции, является обязательным для всех участников конкурса.

* * *

| ENG | Regulations on the International Cartoon Contest in Vasilevka, 2013

General:

1.1. The competition for the selection of the most interesting, funny and topical humor works, accompanied  creative potential cartoonists, specialized educational institutions, enterprises;  popularization of the individual authors who have great potential in the visual genres;

1.2. Are accepted only original works that do not contain offensive words, sentences, or images   corresponding to the following topics: "Travel and travellers", free.


1.3. Winners in each category is provided by the competition committee.

1.4. For a comprehensive and objective assessment of the contest entries, determine the winner in each category is created      Competition Commission, which consists of artists cartoonists a minimum of 5 people + primary sponsor, as well as      Representative (organization, industry, factory, etc.) according to the contest theme.

1.5. Competition Commission is guided by these Regulations.

1.6. The competition is held in the period from 01.06.2013 - 15.10.2013

The order of reception of entries:

2.1. Submissions will be accepted for the competition during the period from 01.06.2013 - 15.08 by 2013. To participate in the competition works sent by e-mail: vasarthumor@mail.ua

2.2. The winners for both versions in each category are determined in accordance with this provision.

Objectives and regulations of the competition committee:

3.1. The main objective of the competition committee is to review, evaluation and selection of the best essays in the framework of certain  the present position of nominations, and the selection of the winner (winners) competition in each category.

3.2. The jury:       

       - Chairman of the Tender Committee       

       - Cartoonist from different countries       

       - Executive secretary of the commission;

3.3. The work of the competition committee is available between 25.08.2013 - 30.08.2013.

       The work of the competition committee led by its chairman, who signed the minutes of the       tender committee. Of Committee meeting held in absentia by the questionnaires.

3.4. In the review and evaluation by the participants of the contest activities are guided by   the members of the tender committee    following criteria:      

-         Relevance and novelty of the work;      

-         Humorous work;      

-         The artistic performance of the work;       

- Compliance of the contest topic.      Each criterion is evaluated on a ten-system (minimum score - 1, the maximum score - 10).

3.5. The total score, awarded the work is calculated as the simple arithmetic sum of the scores obtained for this work   each of the evaluation criteria.

3.6. Winning in a particular category recognizes the work with the most points. In case of equality of the sum of       points several contenders for victory, the chairman of the competition committee has the right to vote.

3.7. The decision taken by the commission in the limits of its jurisdiction, is mandatory for all participants.
Інтайм Федір Конюхов ВаТур